โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดประสพ

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2141226
อ.3171734
ป.1151631
ป.2141125
ป.3181028
ป.4141529
ป.5121123
ป.6131932
รวม117111228

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2718
ป.3819
ป.410212
ป.5707
ป.68614
รวม401050

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
ซิกส์1
พุทธ224
อิสลาม3
รวม228

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
ลาว5
ไทย222
รวม228

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.สาวิตรี สุขภักดีครูวิกฤติ-ค.บ.วิทยาศาตร์วิทยาศาสตร์
2น.ส.วาสนา คล้ายรักษ์ครูวิกฤติ-ศศ.บ.พัฒนาชุมชนปฐมวัย
3น.ส.นันท์นภัส คงทรัพย์พี่เลี้ยงเด็กพิการ-ม.ปลายบุคลากรอื่นๆ
4น.ส.ศิราณี มีเชยธุรการโรงเรียน-ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรอื่นๆ
5น.ส.บุปผาชาติ บุญชูดำคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
6น.ส.โสรญา สีพุฒครูชำนาญการกศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
7น.ส.รติพร เพชรพูนทรัพย์ครู-ศษ.ม./ค.บ.บริหารการศึกษา /สังคมศึกษาสังคมศึกษา
8นางศุภจิตรา รักช่วยครูชำนาญการพิเศษค.บ.นาฏศิลป์คณิตศาสตร์
9นางเบญจวรรณ ยวนเกิดครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
10นายจิตติ เพ็ชรไฝพนักงานราชการ-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
11นายนิคม บัวแก้วผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ศษ.บ.การบริหารการศึกษา /ประถมศึกษาบร.
12นายอรัญ ปลื้มพัฒน์ครูชำนาญการป.กศ.ประถมศึกษา
13นายยุทธนา พันธ์คีรีคผช.-กศ.บ.พลศึกษาสุขศึกษา
14นายจิระพงศ์ ศีลภัยนักการภารโรงsp2-ม.ต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์3
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย2
ประถมศึกษา1
ภาษาไทย1
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
สุขศึกษา1
รวม14

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ3
ไม่มีวิทยฐานะ9
รวม14

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.2
ค.บ.5
ป.กศ.1
ม.ต้น1
ม.ปลาย1
ศศ.บ.1
ศศ.ม.1
ศษ.ม. /ศษ.บ.1
ศษ.ม./ค.บ.1
รวม14

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู5
ครูผู้ช่วย2
พนักงานราชการ1
ครูวิกฤติ2
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม14

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
20 62.85 12.09 80 42 80.95 62.85

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
20 65.71 4.19 85 40 71.42 65.71

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
20 57.57 6.34 91 25 91.42 57.57

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
20 65.28 4.31 85 42 65.71 65.28

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดประสพ 19 71.96 56.32 46.66 45 54.99

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1271330064102074.07
ป.227032145391762.96
ป.3320133352152268.75
ป.4241212213121666.67
ป.531000796271548.39
ป.626000148582180.77
รวม167299142231196111166.47
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1271330244101866.67
ป.227054313561451.85
ป.332031877151340.63
ป.424142202491562.50
ป.531012362512825.81
ป.626003381381246.15
รวม1672271622202218408047.90
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.127023236561762.96
ป.227004736521348.15
ป.332072655431237.50
ป.424101422681666.67
ป.531008673431032.26
ป.626002377341453.85
รวม167192028272927268249.10
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1270330111362074.07
ป.227003266641659.26
ป.332004587531546.88
ป.4241212213121666.67
ป.5310032510832167.74
ป.6260011361142180.77
รวม1671515122541363210965.27
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12702378421725.93
ป.227011763361244.44
ป.332093812631134.38
ป.424105624511041.67
ป.531002669531754.84
ป.626008713701765.38
รวม1671122241242528147444.31
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.127002313992177.78
ป.22727000000000.00
ป.3320011487112681.25
ป.4241001404141875.00
ป.53100000391931100.00
ป.62600000161926100.00
รวม16728035915357212273.05
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.127004275361451.85
ป.22727000000000.00
ป.33200022610122887.50
ป.424100236391875.00
ป.531000468762167.74
ป.6260000168112596.15
รวม1672804101931314410663.47
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.127001343971970.37
ป.22727000000000.00
ป.33200104114122784.38
ป.424101331691666.67
ป.5310004210692580.65
ป.6260000153172596.15
รวม1672803101430285411267.07
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1271352150101555.56
ป.22727000000000.00
ป.332082561281134.38
ป.42415423126937.50
ป.531010662223722.58
ป.626053126541557.69
รวม16729312016141511315734.13

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์