โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.16814
อ.2121224
อ.36814
ป.151116
ป.215621
ป.312618
ป.4151126
ป.551015
ป.6151328
รวม9185176

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2336
ป.3516
ป.49312
ป.6112
ม.4101
ม.5235
รวม211132

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ176
รวม176

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
ลาว5
ไทย170
รวม176

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.รัตน์เกล้า จันทรครูวิกฤติ-วท.บ.พืชศาสตร์ปฐมวัย
2น.ส.แสงจันทร์ นวลเสนพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ม.ปลายบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.แสนรัก นักฟ้อนธุรการโรงเรียน-ศศ.บ.บรรณารักษ์บุคลากรอื่นๆ
4น.ส.ปิยวรรณ เพ็ชรเพ็งคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
5น.ส.สาคร สุทธิรักษ์ครูชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
6น.ส.บุษบา หล่อพันธ์คผช.-ค.บ.ภาษาไทยปฐมวัย
7น.ส.ชนิกานต์ พุทธารักษ์ครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
8นางจันทรา จามพัฒน์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน-ศศ.บ.ประถมศึกษาภาษาไทย
9นางปัทมา มาลารัตน์ครูชำนาญการศศ.บ.การพัฒนาชุมชนภาษาไทย
10นางเรวดี แจ้งอักษรครูชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพ
11นางดุษฎี ขอประเสริฐครูชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ
12นายวันชัย เกิดพัฒน์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /เกษตรศาสตร์บร.
13นายภาคภูมิ นามไทยครูวิกฤติ-ศศ.บ.พลศึกษาพลศึกษา
14นายไพรัช เอาเทพครูวิกฤติ-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์2
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย2
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย3
สังคมศึกษา1
รวม14

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ3
ชำนาญการพิเศษ2
ไม่มีวิทยฐานะ9
รวม14

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.7
ค.ม. /ค.บ.1
ม.ปลาย1
วท.บ.1
ศศ.บ.4
รวม14

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู5
ครูผู้ช่วย2
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1
ครูวิกฤติ3
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม14

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 54.28 13.59 77 36 48.57 54.28

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 61.19 4.76 85 40 57.14 61.19

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 48.57 6.36 77 25 65.71 48.57

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 53.09 4.78 74 28 51.42 53.09

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดวชิรประดิษฐ์ 19 53.7 37.63 35.74 38.29 41.34

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1210002153101885.71
ป.217000324261270.59
ป.32702539134829.63
ป.41500033351960.00
ป.525001467341456.00
ป.625022233491664.00
รวม13004817242320347759.23
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1210000116132095.24
ป.217000425331164.71
ป.327002107107829.63
ป.41500142314853.33
ป.525003562361144.00
ป.625000453761664.00
รวม13000627231520397456.92
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000026761990.48
ป.21700027602847.06
ป.327003664351244.44
ป.415000134431173.33
ป.525003378041248.00
ป.625000558431560.00
รวม13000617303618237759.23
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000104972095.24
ป.217000136341376.47
ป.327000578611555.56
ป.41500033351960.00
ป.525003662531040.00
ป.625000187811664.00
รวม13000317273036178363.85
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1210001244101885.71
ป.217000142731270.59
ป.327000749341659.26
ป.415000024361386.67
ป.525003475331144.00
ป.625000353861768.00
รวม13000316242728328766.92
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12100000141621100.00
ป.217000024561588.24
ป.327010646461659.26
ป.415000122191280.00
ป.5250000175122496.00
ป.6250001115172392.00
รวม13001081021246611185.38
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12100000221721100.00
ป.21700000041317100.00
ป.32700000381627100.00
ป.415002202451386.67
ป.5250000356112288.00
ป.625000001111325100.00
รวม1300022313357512596.15
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12100000031821100.00
ป.217000027081588.24
ป.3270000184142696.30
ป.4150001130101386.67
ป.525000176561768.00
ป.62500000561425100.00
รวม13000021129187011790.00
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000225391780.95
ป.217000243081164.71
ป.327000384481659.26
ป.415000213091280.00
ป.525000482561352.00
ป.625022210117936.00
รวม13002215331813477860.00

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์