โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านห้วยด่าน

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.14610
อ.26713
อ.3141125
ป.111920
ป.281119
ป.351621
ป.411819
ป.581018
ป.671017
รวม7488162

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2213
ป.3123
ป.4224
ป.5101
ป.6314
รวม9615

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ162
รวม162

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา3
ลาว2
ไทย157
รวม162

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ชไมพร บำเพ็ญครูวิกฤติ-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
2น.ส.สุดารัตน์ เพชรรักษ์ธุรการโรงเรียน-วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.เทียนใจ คงไพรครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาพลศึกษา
4น.ส.ปิยะมาศ จันทสะโรครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
5น.ส.นันทินี อรรณพครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
6นางจริยา ดิฐกัญจน์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน-ค.บ.ประถมศึกษาดนตรี
7นางศิริวิมล ช่วยรักษ์ครู-บธ.บ. /ค.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /บริหารการศึกษาคอมพิวเตอร์
8นางมนิกา บุญร่มครูชำนาญการศษ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาคณิตศาสตร์
9นางรัตนาภรณ์ อุดมศรีโยธินครูชำนาญการพิเศษค.บ.คหกรรมศาสตร์สังคมศึกษา
10นางวันวิสา ทินบุตรครูชำนาญการพิเศษค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
11นางพิทยา บุญคงครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
12นายทวีศักดิ์ บุญคงครูชำนาญการพิเศษค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร์
13นายทนุพันธ์ หิรัญเรืองผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /กศ.บ.บริหารการศึกษา /ชีววิทยาบร.
14นายสุรภัคฐ์ ทองสุกบุคลากรวิทย์และคณิต-วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์
15นายมนัส วงษ์ปานนักการภารโรงsp2-มัธยมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
คอมพิวเตอร์1
ดนตรี1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย2
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย2
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม15

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ5
ไม่มีวิทยฐานะ8
รวม15

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.9
ค.ม. /กศ.บ.1
บธ.บ. /ค.บ.1
มัธยมปลาย1
วท.บ.2
ศษ.บ.1
รวม15

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู9
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1
ครูวิกฤติ1
บุคลากรวิทย์-คณิต1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม15

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 60 12.02 76 31 76.19 60

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 63.87 5.07 85 28 74.28 63.87

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 57.14 4.35 85 28 62.85 57.14

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 58.97 4.09 77 37 57.14 58.97

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านห้วยด่าน 10 65.45 50 46.1 45.25 51.70

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117000140391270.59
ป.2250406113101456.00
ป.31803152421738.89
ป.420120433611050.00
ป.51813045311527.78
ป.61400233312642.86
รวม112212323181416245448.21
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117000242541164.71
ป.2250134403101352.00
ป.31802422332844.44
ป.42012533321630.00
ป.51815243012316.67
ป.61404222112428.57
รวม112214161718915214540.18
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117001016541588.24
ป.225015233561456.00
ป.318000134371477.78
ป.42010128512840.00
ป.51813344111316.67
ป.61400313214750.00
รวม112241310222116246154.46
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1170000331101482.35
ป.225023153381456.00
ป.31801245330633.33
ป.420120433611050.00
ป.518130203541266.67
ป.61403102116857.14
รวม112211611181619296457.14
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117000023481588.24
ป.225043242371248.00
ป.31801262151738.89
ป.42014543300315.00
ป.51812352302527.78
ป.61403221330642.86
รวม1122141519141515184842.86
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1170000054817100.00
ป.2250014325101768.00
ป.318000026551688.89
ป.420111132561365.00
ป.518112012741372.22
ป.614002111451071.43
รวม1122266101830388676.79
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117000152451164.71
ป.2250032213141872.00
ป.3180001115101688.89
ป.420101144631365.00
ป.518112008331477.78
ป.61402112215857.14
รวม1122376141822408071.43
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117000138141376.47
ป.225011314781976.00
ป.3180010034101794.44
ป.420100243461365.00
ป.518110021851477.78
ป.614000031371178.57
รวม1122226132027408777.68
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.117002055411058.82
ป.225063413171144.00
ป.31802253213633.33
ป.42014142305840.00
ป.51813114242844.44
ป.61402151014535.71
รวม1122171019161511224842.86

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์