โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านไสตอ

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2121729
อ.3102030
ป.1161026
ป.2241640
ป.3171330
ป.491221
ป.515924
ป.6232952
รวม126126252

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2123
ป.3628
ป.4527
ป.5819
ป.68412
รวม281139

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ252
รวม252

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย252
รวม252

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ศรัณย์รักษ์ ขนำคอกพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ม.ปลายบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.วนิดา ใจดีธุรการโรงเรียน-ร.บ.รัฐประศาสนศาสตร์บุคลากรอื่นๆ
3น.ส.ดารณี สมพิชัยครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
4น.ส.นภสร เพชร์กูลครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
5น.ส.ภิรมญา รอดภัยครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
6นางวนิดา แก้วพิชัยครู-ศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา /การประถมศึกษาภาษาไทย
7นางอรเพ็ญ สุทธินุ่นครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
8นางปรีดา ศรีรุ่งเรืองครูชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
9นางอาภรณ์ จิตสงค์ครูชำนาญการค.บ.นาฏศิลป์ภาษาไทย
10นางจิราภรณ์ ราชสมบัติครู-วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
11นางเจรวรรณ วงศ์สวัสดิ์ครู-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
12นางเกสร กวีพราหมณ์คผช.-ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
13นายภูวดล จิตจารักษณ์ครูชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
14นายสิทธิพล พรหมมณีผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /สังคมศึกษาบร.
15นายชูเกียรติ ผาดศรีคผช.-ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาศิลปะ
16นายวาทินย์ หิรัญเรืองนักการภารโรงsp2-ประถมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย2
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย4
วิทยาศาสตร์1
ศิลปะ1
สังคมศึกษา1
รวม16

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ5
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ10
รวม16

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.7
ประถมต้น1
ม.ปลาย1
ร.บ.1
วท.บ.2
ศษ.บ.2
ศษ.ม. /กศ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
รวม16

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู10
ครูผู้ช่วย2
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม16

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
13 62.41 10.65 77 40 69.52 62.41

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
13 65.93 3.68 88 40 68.57 65.93

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
13 59.34 6.16 82 25 65.71 59.34

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
13 61.97 3.42 82 45 62.85 61.97

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านไสตอ 19 70.67 51.32 54.32 45.66 55.49

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1371010258203389.19
ป.228014532491553.57
ป.322012313391568.18
ป.427044236171451.85
ป.55103611611862549.02
ป.633005564761751.52
รวม1981922262131315711960.10
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1371100246233389.19
ป.228028234631346.43
ป.322022623161045.45
ป.427043551541037.04
ป.55103671085122549.02
ป.6330147362101854.55
รวม19811323272526255810955.05
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.13700011211223594.59
ป.228001584371450.00
ป.322011157521463.64
ป.427005364451348.15
ป.55101487713113160.78
ป.633062344591854.55
รวม1980813213128415612563.13
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.13700012811153491.89
ป.228012545471657.14
ป.322002415461568.18
ป.427044236171451.85
ป.5510347914862854.90
ป.633006183691854.55
รวม1980818202741345012563.13
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1371016468112567.57
ป.228006645431242.86
ป.322003534341150.00
ป.4270323423101555.56
ป.55108410713542243.14
ป.633007564561545.45
รวม19811123352834283810050.51
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.13700000732737100.00
ป.2280002536122175.00
ป.32200000431522100.00
ป.4270000433172385.19
ป.55151000000000.00
ป.633000004121733100.00
รวม19851002921278813668.69
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.13700000542837100.00
ป.2280000287112692.86
ป.3220000264102090.91
ป.4270001475102281.48
ป.551000213161193670.59
ป.6330001567142781.82
รวม19800042648388216884.85
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.137000210111042567.57
ป.2280010116641657.14
ป.322001314671777.27
ป.42700000661527100.00
ป.5510003101710113874.51
ป.6330000278163193.94
รวม19800283451465715477.78
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.13710016125122978.38
ป.2280023345112071.43
ป.322024213461359.09
ป.42706624225933.33
ป.5510617927551733.33
ป.633006672481442.42
รวม19811435232330254710251.52

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์