โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านคลองสระ

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1437
อ.28311
อ.37613
ป.171320
ป.210919
ป.3141024
ป.4353570
ป.5293160
ป.6222547
ม.1272855
ม.2262551
ม.3231538
รวม212203415

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2404
ป.3527
ป.410414
ป.511314
ป.610414
ม.114115
ม.2639
ม.3617
รวม661884

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ412
อิสลาม3
รวม415

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา4
ลาว1
ไทย410
รวม415

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.รัษฎากร รุ่งแดงพี่เลี้ยงเด็กพิการ-วิศวกรรมเคมีและกระบวนการบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.รัชฎากร วิมุติการธุรการโรงเรียน-วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.สุชาดา ยอดวารีคผช.-กศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
4น.ส.มุทิตา ย่านวารีคผช.-ค.บ.ศิลปกรรม(ทัศนศิลป์)ทัศนศิลป์
5น.ส.จันทิมา เจ๊ะเหยงครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
6น.ส.จิราภรณ์ จัตุรงค์แสงครู-ศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /สังคมศึกษาสังคมศึกษา
7น.ส.จินตนา เลิศศักดิ์ครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
8น.ส.ภิญญดา แผ้วสมบัติคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
9น.ส.สุติมา แซ่ลิ้มคผช.-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
10น.ส.บุณฑริกา พรหมศิริครู-ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์
11น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ชนะคผช.-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
12น.ส.ภาวนี ไชยศรีมาลย์ครู-ศษ.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /สังคมศึกษาสังคมศึกษา
13น.ส.วนิดา งามขำคผช.-ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์สังคมศึกษา
14น.ส.พณณกร วิชัยดิษฐ์ครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
15น.ส.ฐิตาภัทร์ กุลน้อยครู-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
16น.ส.ศิริวรรณ น้อยเต็มครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
17น.ส.ณัฐธยาน์ วิทยาสุนทรคผช.-วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
18น.ส.ศิราณี ชูมีครู-กศ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
19น.ส.วรรณา เสมรึกครู-วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์
20น.ส.เนตรชนก วิรุฬห์รัตกุลคผช.-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
21นางวันดี วัชรกาญจน์ครู-ค.บ.การประถมศึกษาวิทยาศาสตร์
22นางจิรัฎฐ์ธรณ์ แก้วทองเมืองครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ศษ.บ.การบริหารการศึกษา /ประถมศึกษาภาษาไทย
23นางวนิดา นิลสังข์ครู-ค.ม./ค.บ.บริหารการศึกษา/การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
24นางคีรยา ศรีรัตนกุลครูชำนาญการกศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
25นางกมลทิพย์ ทองน้อยครู-ค.บ.คหกรรมศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพ
26นางวันเพ็ญ เห็นพร้อมครู-ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์
27นายณัฐวุฒิ รอดภัยครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
28นายปรีชา พูลติ้มครูชำนาญการพิเศษค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์คณิตศาสตร์
29นายจำนงค์ นวลขาวผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /วท.บ.การบริหารการศึกษา /ชีววิทยาบร.
30นายพงษ์ศักดิ์ มีเสนครู-ค.บ.พลศึกษาพลศึกษา
31นายมนะธีร์ วรรณะครู-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์5
คอมพิวเตอร์2
ทัศนศิลป์1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย3
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ3
ภาษาไทย5
วิทยาศาสตร์3
สังคมศึกษา3
รวม31

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ3
ไม่มีวิทยฐานะ26
รวม31

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
1
กศ.บ.4
ค.บ.13
ค.ม./ค.บ.1
วท.บ.4
ศศ.บ.3
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /กศ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
ศษ.ม. /วท.บ.1
ศษ.ม. /ศษ.บ.1
รวม31

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู20
ครูผู้ช่วย8
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม31

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
43 46.09 16.41 85 20 39.04 46.09

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
43 49.5 6.74 91 14 42.85 49.5

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
43 41.46 5.64 97 20 28.57 41.46

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
43 47.3 5.65 82 17 51.42 47.3

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านคลองสระ 38 57.9 31.45 37.55 35.33 40.56

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านคลองสระ 29 50.55 26.34 34.76 28 34.91

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1210000141152095.24
ป.223030806061252.17
ป.365059138104163046.15
ป.45602336116254275.00
ป.5410155610862458.54
ป.65800687127183763.79
ม.110010000000.00
ม.2300110100133.33
ม.327041340321829.63
รวม29501538422857288717458.98
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1210004102141676.19
ป.223050704071147.83
ป.36502114766381726.15
ป.456004135149113460.71
ป.541012959782458.54
ป.65806777108133153.45
ม.110010000000.00
ม.23000100023100.00
ม.327011830221622.22
รวม29504436512445316414248.14
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000044761780.95
ป.223020708061460.87
ป.365011316187371726.15
ป.456041412136163562.50
ป.5410272556142560.98
ป.65806787612123051.72
ม.110010000000.00
ม.2300101100133.33
ม.327015106401622.22
รวม29501635475348346214549.15
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000252571466.67
ป.223020605191565.22
ป.365031618139151523.08
ป.45602336116254275.00
ป.5410054457162868.29
ป.65802845310263967.24
ม.11000000101100.00
ม.2300001020266.67
ม.327010361412725.93
รวม29501935433539349016355.25
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000127561885.71
ป.223020606091565.22
ป.365003111816983350.77
ป.456002512151393766.07
ป.54100094111072868.29
ป.6581557676213458.62
ม.110000100000.00
ม.233000000000.00
ม.32707741431829.63
รวม29541417434466466117358.64
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12100000371121100.00
ป.2230201090112086.96
ป.365002151813893046.15
ป.45600000494356100.00
ป.54100026610173380.49
ป.65810031119335391.38
ม.11000100001100.00
ม.23000100203100.00
ม.327006725431762.96
รวม2951283027514912723479.32
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12100000551121100.00
ป.223020509071669.57
ป.365000314298114873.85
ป.456000817156103155.36
ป.5410035107792356.10
ป.6580034101415124170.69
ม.110010000000.00
ม.2300101100133.33
ม.327007355341348.15
รวม2950215285785446419465.76
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121000043771780.95
ป.2230203050131878.26
ป.3650001361315184670.77
ป.45600198116213867.86
ป.54100005113223687.80
ป.65801256158214475.86
ม.11000000101100.00
ม.23000100023100.00
ม.327018442351037.04
รวม29504113533604310921372.20
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121005244061047.62
ป.223060706041043.48
ป.365091214962132132.31
ป.456001420114251119.64
ป.5410099610431741.46
ป.658151012910562136.21
ม.110010000000.00
ม.2300011001266.67
ม.3270210430351037.04
รวม29512261694340164310234.58

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์