โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดกาญจนาราม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1132033
อ.2301949
อ.3192746
ป.1352560
ป.2273865
ป.3303868
ป.4322759
ป.5553388
ป.6433073
รวม284257541

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.29918
ป.317522
ป.413518
ป.514721
ป.612315
รวม652994

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ530
อิสลาม11
รวม541

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า2
ลาว1
ไทย537
ไม่ปรากฎสัญชาติ1
รวม541

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.วีรยา กาญจนาโรจนพันธ์ธุรการโรงเรียน-บธ.บ.การจัดการทั่วไปบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.เอมอร แคล้วคลาดครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
3น.ส.ศิริรัตน์ เพชรประภัสสรครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ศศ.บ.การประถมศึกษา /ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
4น.ส.มยุรี รัตนกาญจน์ครูชำนาญการวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ภาษาไทย
5น.ส.พัชราภรณ์ เฉลิมพิพัฒน์คผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
6น.ส.ดวงทิพย์ ใจยะสุครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
7น.ส.ฤทัย มังกรรัตน์ครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8น.ส.อาภาภรณ์ คงนวลคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
9น.ส.พนิดา แสงโคตรคผช.-ค.บ.ศิลปกรรมศิลปะ
10นางจิตตินาถ ด่วนบุหงาพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ร.บ.การปกครองบุคลากรอื่นๆ
11นางจุธากร ชูพินครูชำนาญการพิเศษค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
12นางกัลยกร มุขนาคครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
13นางวิลาสินี เทพนะครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
14นางเด่นนภา แก้วสีทองครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
15นางพรทิพา รอดดำครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
16นางโสภนา จันทร์เจริญครูชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
17นางบุบผา จันทร์สงค์ครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
18นางขนิษฐา ด่านกุลชัยครูชำนาญการศษ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
19นางอุษา รอดนิตย์ครูชำนาญการน.บ. /วท.บ.กฎหมาย /จิตวิทยาภาษาไทย
20นางอภิวรรณ กิติยะวงษ์ครู-วท.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
21นางปาริชาต รื่นรสครูชำนาญการค.บ.การบริหารการศึกษาภาษาไทย
22นายชำนิ เพชรรักษ์ครูชำนาญการค.บ.พลศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพ
23นายศุภราช แก้วมีศรีคผช.-วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
24นายพรทิพย์ เพชรเกื้อผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /กศ.บ.การประถมศึกษา /ชีววิทยาบร.
25นายไกรสร สุวรรณภักดีครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
26นายพีระพร โอมีครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.การประถมศึกษาสังคมศึกษา
27นายณรงค์ ศรีทองกุลครูชำนาญการศศ.บ.พลศึกษาสุขศึกษา
28นายวุฒิชัย สมพันธ์ช่างปูน ช 4-มัธยมปลายบุคลากรอื่นๆ
29นายสมทบ รักเมืองช่างปูน ช 4-มัธยมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์3
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ4
ปฐมวัย4
ภาษาอังกฤษ3
ภาษาไทย6
วิทยาศาสตร์2
ศิลปะ1
สังคมศึกษา2
สุขศึกษา1
รวม29

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ9
ชำนาญการพิเศษ7
ไม่มีวิทยฐานะ13
รวม29

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.14
น.บ. /วท.บ.1
บธ.บ.1
มัธยมต้น1
มัธยมปลาย1
ร.บ.1
วท.บ.3
ศศ.บ.1
ศษ.บ.2
ศษ.ม. /กศ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
ศษ.ม. /ศศ.บ.1
รวม29

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ2
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู20
ครูผู้ช่วย4
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม29

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
38 56.21 16.71 85 25 51.42 56.21

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
38 60.9 6.62 94 22 62.85 60.9

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
38 54.73 6.27 91 20 51.42 54.73

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
38 53 5.96 80 11 57.14 53

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดกาญจนาราม 50 63.62 40.5 45.84 39.45 47.35

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.16715487176194262.69
ป.27017510548304260.00
ป.35833561491082746.55
ป.48506514132013144755.29
ป.5762125816913113343.42
ป.661032105219114167.21
รวม41773626566080599323255.64
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.167194105412223856.72
ป.27016476129254665.71
ป.35837358106163255.17
ป.4850812171616793237.65
ป.5763612221511611823.68
ป.661021314136851931.15
รวม41783848756359487818544.36
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.167122515171874262.69
ป.270142971412214767.14
ป.358300711151843763.79
ป.48501612181915144856.47
ป.5763841813161223039.47
ป.661035571316124167.21
รวม41781819567194916024558.75
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.167102751515225277.61
ป.27014358513314970.00
ป.358300781212164068.97
ป.48506514132013144755.29
ป.5762598151410133748.68
ป.6610346788254167.21
รวม417718234756747112126663.79
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.167127814167123552.24
ป.27012559910294868.57
ป.3583616985471627.59
ป.48502759717386272.94
ป.576214121722994052.63
ป.66102012111010163659.02
รวม417715395168695711123756.83
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.167101231322256089.55
ป.27011126811405984.29
ป.358300311211194170.69
ป.4850016132129156576.47
ป.576200041726277092.11
ป.6610001124535996.72
รวม41771314388210316935484.89
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.16710142612415988.06
ป.270112451115315781.43
ป.358330581611123967.24
ป.4850229192216155362.35
ป.57620596620285471.05
ป.66102003624265691.80
รวม41778103143679815331876.26
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.167125551315214973.13
ป.270102161016346085.71
ป.3583303488294577.59
ป.485011381118437284.71
ป.5762223579466281.58
ป.6610001397415793.44
รวม41778101631587321434582.73
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1671101169126123044.78
ป.27017987711203854.29
ป.35835910125861932.76
ป.4850151628161183541.18
ป.576228202411272026.32
ป.661022616111683557.38
รวม41772744669662546117742.45

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์