โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านแม่โมกข์

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.28917
อ.3121527
ป.1111324
ป.215924
ป.3131932
ป.4161329
ป.5211536
ป.6201232
ม.1131528
ม.28917
ม.3121628
รวม149145294

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1213
ป.2101
ป.3314
ป.4314
ป.5415
ป.6707
ม.1303
ม.2404
ม.3314
รวม30535

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ230
อิสลาม64
รวม294

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า2
ไทย292
รวม294

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.จิราวรรณ สุทธินุ้ยครู-ค.ม. /วท.บ.คณิตศาสตร์ศึกษา /คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
2น.ส.อาทิตยา เปรมปรีดิ์คผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
3น.ส.จิรัฐติกาล ชาสุวรรณครู-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
4น.ส.สายฝน บุญดีคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
5น.ส.ปาจรีย์ คะประสิทธิ์คผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
6น.ส.อุไรวรรณ ชูมีครู-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
7น.ส.จิรวรรณ แก้วเพชรครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8น.ส.สลิลพรรณ ดำฤทธิ์คผช.-คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
9นางจีรวรรณ มงคลสุขพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ค.บ.บรรณารักษ์บุคลากรอื่นๆ
10นางเยาวภา สุทธินุ่นธุรการโรงเรียน-สท.บ.การจัดการสารสนเทศบุคลากรอื่นๆ
11นางวนัสนันท์ แก้วโรยครูชำนาญการศษ.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /สังคมศึกษาสุขศึกษา
12นางสุภาภรณ์ สงพรหมครูชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ภาษาไทย
13นางปิยะรัตน์ ไทยพัฒน์ครูชำนาญการศษ.บ.ปฐมวัยศึกษาปฐมวัย
14นางประดับ พรหมพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
15นางปาริชาติ เยาว์ด้วงคผช.-ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว(บรรจุประถม)ประถมศึกษา
16นางสุภาพ รินเกลื่อนครูชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษาคณิตศาสตร์
17นางเนาวเรศ สุขสุวรรณครูชำนาญการพิเศษศศ.บ.การพัฒนาชุมชนสังคมศึกษา
18นายสัญญา รอดดำผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.บ.พลศึกษาบร.
19นายมานิส รัตนะคผช.-ค.บ.พลศึกษาสุขศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์3
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย2
ประถมศึกษา1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย3
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
สุขศึกษา2
รวม19

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ5
ไม่มีวิทยฐานะ12
รวม19

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.11
ค.ม. /วท.บ.1
คอ.บ.1
ศศ.บ.2
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /กศ.บ.1
สท.บ.1
รวม19

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู10
ครูผู้ช่วย6
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม19

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 51.98 14.87 82 24 51.42 51.98

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 56.3 5.9 88 28 65.71 56.3

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 48.09 6.45 91 22 68.57 48.09

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 51.54 6.01 82 20 65.71 51.54

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.90 37.50 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านแม่โมกข์ 28 54.28 35.18 35 30.36 38.71

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านแม่โมกข์ 18 58.83 23.33 34.33 26.67 35.79

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1294110125152275.86
ป.235124751871645.71
ป.327140246551659.26
ป.433169155331133.33
ป.524080425231041.67
ป.633030357692266.67
ม.11216320000216.67
ม.229213551120517.24
ม.32005812220525.00
รวม242104830252529334210945.04
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1294201272112068.97
ป.235157115312617.14
ป.327112744531244.44
ป.433121075422824.24
ป.52408271312625.00
ป.6330261056221030.30
ม.1121430300000.00
ม.229214130000000.00
ม.32003116000000.00
รวม24210415449252713226225.62
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1293004245112068.97
ป.235125558361748.57
ป.327123246721555.56
ป.433104812332824.24
ป.52406225720937.50
ป.6330321615422163.64
ม.11215311100216.67
ม.229310852000310.34
ม.32004634210525.00
รวม242103233314146252310041.32
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1290131125162379.31
ป.235102885651645.71
ป.327113346271555.56
ป.433169155331133.33
ป.524043334611145.83
ป.633031286761957.58
ม.11206101220433.33
ม.22908275421724.14
ม.320021062721155.00
รวม24233125254136404111748.35
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.129151477131137.93
ป.235154584531234.29
ป.32723526342933.33
ป.433156535531339.39
ป.524071155411041.67
ป.63306694332824.24
ม.11206220020216.67
ม.22929000000000.00
ม.32008442110210.00
รวม24234452932352825146727.69
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.129032144691965.52
ป.2351123104861851.43
ป.327002167471866.67
ป.433122695351339.39
ป.524014320591458.33
ป.6330023281082678.79
ม.11200410241866.67
ม.22900050316529100.00
ม.3200021004131890.00
รวม2422720243333606316367.36
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1290002259112586.21
ป.2350001368173188.57
ป.3270000574112281.48
ป.4331000481192884.85
ป.524000225782083.33
ป.63301022312132884.85
ม.11200261030433.33
ม.2290010633611344.83
ม.320003313641680.00
รวม2421115222340667418777.27
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1293011256112275.86
ป.235018564561542.86
ป.327012469411451.85
ป.4332002454162575.76
ป.524051328321354.17
ป.6330410125202781.82
ม.11200022044975.00
ม.229007611771862.07
ม.320002723601575.00
รวม24251122302637446715865.29
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1293121147102172.41
ป.235244313333925.71
ป.327110784421037.04
ป.433125936341339.39
ป.52404245513937.50
ป.6330247410331648.48
ม.11225210020325.00
ม.229013761101517.24
ม.32004722140630.00
รวม2429363340373427269238.02

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์