โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดสมหวัง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2343468
อ.3273158
ป.1292756
ป.2243155
ป.3292655
ป.4313566
ป.5201838
ป.6221739
ม.1261743
ม.2161935
ม.3191635
รวม277271548

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.47512
ป.5426
ป.613417
ม.17310
ม.2448
ม.3202
รวม371855

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์2
พุทธ544
อิสลาม2
รวม548

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
พม่า1
ลาว1
ไทย545
รวม548

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ศุภนิช อินตาธุรการโรงเรียน-กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.สิรินทรา อภัยกุลคผช.-ค.ม./วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์ศึกษาวิทยาศาสตร์
3น.ส.พวงรัตน์ จันทร์เอียดครูชำนาญการกศ.ม. /ค.บ.การศึกษาพิเศษ /การอนุบาลศึกษาปฐมวัย
4น.ส.ทิพวรรณ จันทร์ศรีคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
5น.ส.อัจฉรา จุติอมรเลิศคผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
6น.ส.ปทิตตา ปานเพชรคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
7น.ส.ภัทรา ดำคงครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8น.ส.สุกัญญา อนันตกระจายคผช.-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
9น.ส.ชินภัค ณ ระนองครู-ศษ.บ.ดนตรีไทยสังคมศึกษา
10นางธนพร อินทร์แก้วพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ค.บ.การบริหารการศึกษาบุคลากรอื่นๆ
11นางสุวาณี มั่นเรืองเดชครูชำนาญการค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /การศึกษาปฐมวัยประถมศึกษา
12นางมาลินี เจนจิตรศิลป์ครูชำนาญการพิเศษศศ.บ.การพัฒนาชุมชนประถมศึกษา
13นางมารศรี ศรีสมบัติครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
14นางกาญจนา โกละกะครูชำนาญการกศ.บ.ภาษาไทยประถมศึกษา
15นางริญญภัสร์ ชัยรัตน์รังสีครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
16นางวราพร สุวรรณสมุทรครูชำนาญการพิเศษวท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรประถมศึกษา
17นางศิรินันท์ เทียนแก้วครูชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาประถมศึกษา
18นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญครูชำนาญการค.ม./ค.บ.บริหารการศึกษา/คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
19นางพัฒนา อินทรกำเนิดครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
20นางชะอ้อน ช่วยบำรุงครูชำนาญการพิเศษค.บ.นาฏศิลป์นาฏศิลป์
21นางปภาดา สุภาพรเหมินทร์ครูชำนาญการค.บ.การพัฒนาชุมชนประถมศึกษา
22นายโสรธัส ปุ่นสุวรรณคผช.-วศ.บ.วิศวกรรมผลิตอุตสาหการการงานพื้นฐานอาชีพ
23ว่าที่ร.ต.หญิงมัลลิกา ชุมทองครู-วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การงานพื้นฐานอาชีพ
24นายสาธิต สร้างสกุลผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /อุตสาหกรรมศิลป์บร.
25นายจาตุรนค์ แก้วรักษาครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยพลศึกษา
26นายภูเบศ เสนาคผช.-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาพลศึกษา
27นายธีรพร จันทรโชตะครูชำนาญการศษ.บ.ศิลปกรรมศิลปะ
28นายเสรี พิณมาศนักการภารโรง-ประถมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ2
คณิตศาสตร์2
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย2
ประถมศึกษา6
พลศึกษา2
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย2
วิทยาศาสตร์2
ศิลปะ1
สังคมศึกษา2
รวม28

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ11
ชำนาญการพิเศษ4
ไม่มีวิทยฐานะ13
รวม28

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.3
กศ.ม. /ค.บ.1
ค.บ.12
ค.ม. /ค.บ.2
ค.ม./ค.บ.1
ค.ม./วท.บ.1
ประถมต้น1
วท.บ.3
วศ.บ.1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.2
รวม28

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู17
ครูผู้ช่วย7
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม28

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
49 59.63 15.07 90 31 56.19 59.63

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
49 60.4 5.62 97 28 71.42 60.4

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
49 66.88 6.18 97 31 82.85 66.88

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
49 51.6 5.64 91 25 42.85 51.6

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดสมหวัง 29 53.84 36.38 38.84 34.14 40.80

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
วัดสมหวัง 21 56.52 27.24 38 25.71 36.87

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.15420002420265092.59
ป.257215651612103866.67
ป.365161215039193350.77
ป.434247633451235.29
ป.544049946481840.91
ป.6420256655132354.76
ม.1354112650331234.29
ม.238639622731642.11
ม.3301341114311653.33
รวม399182463652843678821854.64
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.154301001113265092.59
ป.2572155719993764.91
ป.365131035912224366.15
ป.434249104500514.71
ป.5440017793621125.00
ป.6420012972751433.33
ม.1351265301431131.43
ม.23886832222923.68
ม.330326512811550.00
รวม399312273453554617019548.87
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.15420010418295194.44
ป.25721410187782238.60
ป.365125491518114467.69
ป.4342031448211132.35
ป.544004977892454.55
ป.6420052578153071.43
ม.135031075340925.71
ม.238229339621744.74
ม.330116124962066.67
รวม39910946515364808122857.14
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.15420013513304888.89
ป.2572210131510321526.32
ป.365126820711102843.08
ป.434247633451235.29
ป.54444000000000.00
ป.64200054146133378.57
ม.135254385441337.14
ม.238560645841744.74
ม.33011488521826.67
รวม399592031506554516917443.61
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.154201131012254787.04
ป.25723713157821729.82
ป.365155513159123655.38
ป.434205667621544.12
ป.544067583691840.91
ป.6420035851382661.90
ม.1359101308132160.00
ม.23838000000000.00
ม.3302013354122170.00
รวม399561529395952668320150.38
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.15421005516254685.19
ป.257200181318154680.70
ป.365100291225165381.54
ป.4342003913432058.82
ป.544000212911103068.18
ป.64200041912163788.10
ม.1352311822431645.71
ม.238201981232718.42
ม.3301211212821240.00
รวม399126413048671019226766.92
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.15420021123883972.22
ป.257200312187154070.18
ป.3651019888304670.77
ป.4342008105631441.18
ป.54400064108163477.27
ป.642001341211113480.95
ม.135157430681748.57
ม.238346833711744.74
ม.330115312892066.67
รวม3991210204656816910126165.41
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.15421215520184379.63
ป.25720056825114477.19
ป.3651004111026134975.38
ป.434233378441647.06
ป.5440229576132659.09
ป.6420233488143071.43
ม.1353392331021645.71
ม.238328424872155.26
ม.3301110423631550.00
รวม3991414373545561138526065.16
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.154200241214204685.19
ป.25721514815932747.37
ป.3651551010181063452.31
ป.434212723521823.53
ป.544021864113511.36
ป.6420109944421023.81
ม.13543165310025.71
ม.23824183820025.26
ม.330031244600826.67
รวม399135980554864403514235.59

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์