โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านท่าเพชร

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2201333
อ.3101121
ป.1121628
ป.2141024
ป.310313
ป.4131326
ป.513114
ป.617623
รวม10973182

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2808
ป.3303
ป.4213
ป.5303
ป.6718
รวม23225

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ172
อิสลาม10
รวม182

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า14
ลาว1
อื่นๆ1
ไทย166
รวม182

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ธัญญลักษณ์ น้อยนารถพนักงานราชการ-บธ.บ.การจัดการทั่วไปปฐมวัย
2น.ส.นิศานาถ แย้มแสงครูชำนาญการบธ.บ.การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
3น.ส.จริยา อ่อนละมุนครูชำนาญการพิเศษค.บ.เกษตรศาสตร์สังคมศึกษา
4นางศิรินาฏ ทองเหลือครูชำนาญการกศ.บ.วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพภาษาไทย
5นางมิณฑิตา สิทธิฤทธิ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารการศึกษาสังคมศึกษา
6นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.นาฎศิลป์คณิตศาสตร์
7นางปรีย์กมล เวชกุลครูชำนาญการพิเศษค.บ. /ป.กศ.สูงการศึกษานอกระบบ /ประถมศึกษาสังคมศึกษา
8นางอลิตษา ชนะทัพครู-ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
9นางจารุมาศ ฮั่นสกุลครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
10นางดามร ช่วยเลื่อมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน-ศษ.ม.ประถมศึกษาภาษาอังกฤษ
11ว่าที่พ.ต.มนตรี อินทร์แก้วผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /วท.บ.การบริหารการศึกษา /คณิตศาสตร์บร.
12นายโกเมศ จันทร์ทองครูวิกฤติ-ศศ.บ.นิเทศศาสตร์สังคมศึกษา
13นายอัฐพงศ์ ใจสมธุรการโรงเรียน-ศศ.บ.รัฐศาสตร์บุคลากรอื่นๆ
14นายธีระศักดิ์ นาคทองคงนักการภารโรงsp2-มัธยมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย2
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย3
สังคมศึกษา4
รวม14

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ6
ไม่มีวิทยฐานะ6
รวม14

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.3
ค.บ. /ป.กศ.สูง1
บธ.บ.2
มัธยมต้น1
ศศ.บ.2
ศษ.บ.2
ศษ.ม.1
ศษ.ม. /วท.บ.1
รวม14

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู8
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1
พนักงานราชการ1
ครูวิกฤติ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม14

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 45.8 13.5 68 27 60 45.8

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 54.02 6.21 91 25 71.42 54.02

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 36.88 4.59 62 8 25.71 36.88

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 46.49 4.52 74 25 40 46.49

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านท่าเพชร 7 46.93 28.57 31.71 29.64 34.21

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12418331044833.33
ป.21512111234960.00
ป.32504175341832.00
ป.41302041330646.15
ป.523032247321252.17
ป.61000501202440.00
รวม1102191217131717134742.73
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12413814133729.17
ป.21502022018960.00
ป.325032172371248.00
ป.41302220412753.85
ป.523012262371252.17
ป.61000330301440.00
รวม1101111711191211285146.36
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12414562123625.00
ป.215020112541173.33
ป.325022436531456.00
ป.41302007310430.77
ป.52302356511730.43
ป.61000221221550.00
รวม1101121218201916124742.73
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12413742106729.17
ป.215012022351066.67
ป.325002174651560.00
ป.41302041330646.15
ป.523004427421356.52
ป.61000521101220.00
รวม110162015151816195348.18
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12413364214729.17
ป.21512012216960.00
ป.32503371010128.00
ป.41302101270969.23
ป.523003464241043.48
ป.61000232012330.00
รวม1102101221251112174036.36
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1240010351052083.33
ป.215000012571493.33
ป.325000359531768.00
ป.413000036401076.92
ป.523000058371878.26
ป.61000006121440.00
รวม1100013233129238375.45
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124010610142729.17
ป.215000012661493.33
ป.325000128592288.00
ป.41300033430753.85
ป.523000045951982.61
ป.61000007003330.00
รวม11001010272027257265.45
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1240112613101458.33
ป.21500000510015100.00
ป.3250001313802184.00
ป.41300013360969.23
ป.523000187431460.87
ป.6100000051410100.00
รวม110011520463078375.45
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124100704391666.67
ป.2150210011101280.00
ป.3250120512141768.00
ป.41302014330646.15
ป.52312218531939.13
ป.61000512101220.00
รวม110271010191512356256.36

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์