โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดบางใบไม้

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.25813
อ.39615
ป.1151126
ป.222931
ป.3101626
ป.481725
ป.513821
ป.6141428
ม.1141529
ม.2281846
ม.320727
รวม158129287

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2639
ป.3538
ป.4404
ป.5505
ป.6516
ม.1112
ม.2235
ม.3505
รวม331144

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ285
อิสลาม2
รวม287

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า2
ไทย285
รวม287

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.จุฑารัตน์ ไพลอยพี่เลี้ยงเด็กพิการ-สส.บ.นิเทศศาสตร์บุคลากรอื่นๆ
2น.ส.นัยนา จันทร์สุวรรณธุรการโรงเรียน-วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.สุธัญญา ยมพุกครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
4น.ส.นันทาภรณ์ เสวกวังคผช.-ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษานาฏศิลป์
5น.ส.อภิญญา เจนธนานุวงศ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา /คหกรรมศาสตร์ภาษาไทย
6น.ส.สุวิดา นิติไชยครูชำนาญการศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
7น.ส.นีรมล ดาบเงินครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8นางนภาพร ศรีทองกุลครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
9นางสมจิตต์ ทิพย์บุญทองครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
10นางสุจิตรา บางโรยครูชำนาญการพิเศษคอ.ม. /ค.บ.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสาร /ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
11นางจงกล มะอนันต์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาปฐมวัย
12นางสุวดี ชำนาญเนตรครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
13นางคมคาย พิสุทธิโกศลครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ศษ.บ.การประถมศึกษา /สังคมศึกษาภาษาไทย
14นางรัษฎา วิชัยดิษฐครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
15นายพิษณุศักดิ์ เอียดแก้วครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
16ว่าที่ ร.ต.จตุพร สุดสอาดคผช.-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์
17นายมีศักดิ์ ศรีรักษาผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม./ค.บ.การบริหารการศึกษา/วิทยาศาสตร์ทั่วไปบร.
18นายพิสิฐ สวยล้ำครูชำนาญการพิเศษค.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /พลศึกษาพลศึกษา
19นายเกริกฤทธิ์ นิลอุบลคผช.-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
20นายเอกวัตร เดินแปงนักการภารโรงsp2-ม.ปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
คอมพิวเตอร์1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย2
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย5
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม20

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ4
ชำนาญการพิเศษ8
ไม่มีวิทยฐานะ8
รวม20

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.7
ค.ม. /กศ.บ.1
คอ.ม. /ค.บ.1
บธ.บ.1
ม.ปลาย1
วท.บ.1
ศษ.บ.3
ศษ.ม. /ค.บ.2
ศษ.ม. /ศษ.บ.1
ศษ.ม./ค.บ.1
สส.บ.1
รวม20

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู13
ครูผู้ช่วย3
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม20

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 51.38 12.75 74 33 58.09 51.38

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 61.16 4.78 88 34 51.42 61.16

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 44.8 5.41 68 17 68.57 44.8

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
22 48.18 3.78 68 28 60 48.18

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดบางใบไม้ 16 56.89 33.75 39.5 28.75 39.72

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
วัดบางใบไม้ 22 53.41 22.73 31.18 28.45 33.94

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.13321400141111648.48
ป.22611943350830.77
ป.3290431623101551.72
ป.420023233611050.00
ป.530104339461963.33
ป.620000154731470.00
ม.1441611746611534.09
ม.23145693002412.90
ม.3310410633321135.48
รวม26493646333134353611242.42
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1332724240121648.48
ป.22615345233830.77
ป.329072314481655.17
ป.42005533202420.00
ป.530110734401516.67
ป.62007281011210.00
ม.14431010123121715.91
ม.23145153202039.68
ม.331071551021412.90
รวม26411636145221714296524.62
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1332000042253193.94
ป.226111475251246.15
ป.329084422271137.93
ป.42003244241735.00
ป.53011578620826.67
ป.620001217721680.00
ม.1441017696411534.09
ม.23104146500226.45
ม.331008546621858.06
รวม26451752384038294512045.45
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.133200767831854.55
ป.22613484231623.08
ป.3290333134121965.52
ป.420023233611050.00
ป.530113448271756.67
ป.620000144741575.00
ม.144161769772352.27
ม.23107546225929.03
ม.331007273571548.39
รวม26452226384141444713250.00
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1332123662111957.58
ป.226105433641350.00
ป.32961143000000.00
ป.420000044661680.00
ป.5301005431072066.67
ป.620000032691785.00
ม.1441633314952863.64
ม.23131000000000.00
ม.3310010442381341.94
รวม264421824222734425012647.73
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1332000017233193.94
ป.2261000066132596.15
ป.3290000165172896.55
ป.42000000251320100.00
ป.5301000068152996.67
ป.62000000341320100.00
ม.14410590111353886.36
ม.2310047071122683.87
ม.33100114031213096.77
รวม2645010301457110224793.56
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1332000099133193.94
ป.2261000106181557.69
ป.3290004182142482.76
ป.4200001224111785.00
ป.5301000863122170.00
ป.62000000041620100.00
ม.14410313351453681.82
ม.2310214315421445.16
ม.331003605982890.32
รวม2645220272546508920678.03
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1332002267142781.82
ป.2261011044152388.46
ป.3290004077112586.21
ป.4200121204101470.00
ป.5301112555102066.67
ป.620000017661995.00
ม.14410126621252454.55
ม.231015609642477.42
ม.3310065415101961.29
รวม2645327272041568519573.86
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.133224872351030.30
ป.22614750342934.62
ป.3290114073132379.31
ป.42002452700735.00
ป.53017761152826.67
ป.62001439120315.00
ม.1443417453521125.00
ม.23145125100239.68
ม.331081343120516.13
รวม26411346944282524267929.92

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์