โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดชลธาร

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1516
ป.2314
ป.3213
ป.42
ป.5145
ป.61
รวม14721

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.3101
ป.4101
ป.5123
รวม325

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ21
รวม21

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย21
รวม21

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ชุติกาญจน์ บุญช่วยครูวิกฤติ-กศ.บ.สังคมศึกษาคณิตศาสตร์
2น.ส.นิภาพร วิบุลศิลป์ธุรการโรงเรียน-บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์บุคลากรอื่นๆ
3น.ส.จตุพร วาทีเส้งครูชำนาญการพิเศษค.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /การแนะแนวคณิตศาสตร์
4น.ส.พลอยชมพู บำรุงจันทร์ครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
5นายบัญญัติ จันทร์เจริญนักการภารโรงsp2-ประถมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
บุคลากรอื่นๆ2
ภาษาไทย1
รวม5

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ4
รวม5

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.1
ค.ม. /กศ.บ.1
บธ.บ.1
ประถมปลาย1
รวม5

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ครู2
ครูวิกฤติ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม5

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
1 50.47 0 50 50 50.47 50.47

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
1 57.14 0 57 57 57.14 57.14

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
1 48.57 0 48 48 48.57 48.57

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
1 45.71 0 45 45 45.71 45.71

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดชลธาร 4 60.88 46.25 51 34.38 48.13

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000044100.00
ป.2300001011266.67
ป.320100100000.00
ป.4402010001125.00
ป.5210000001150.00
ป.6600010014583.33
รวม211302202111361.90
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000044100.00
ป.2300001002266.67
ป.3200001100150.00
ป.4401001101250.00
ป.5210000010150.00
ป.6600100104583.33
รวม211110331111571.43
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000314100.00
ป.2300001020266.67
ป.3200010100150.00
ป.4401011001125.00
ป.5210000010150.00
ป.6600011013466.67
รวม21110331751361.90
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000044100.00
ป.23000001023100.00
ป.3200001100150.00
ป.4402010001125.00
ป.5201000001150.00
ป.6600001014583.33
รวม210301221121571.43
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000003104100.00
ป.2300001110266.67
ป.3201000100150.00
ป.440101200000.00
ป.5200000100150.00
ป.6600101112466.67
รวม21021147321257.14
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000044100.00
ป.23000001023100.00
ป.32000000112100.00
ป.4400100012375.00
ป.5201000001150.00
ป.6600001023583.33
รวม210110114131885.71
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000044100.00
ป.23000000033100.00
ป.32000000022100.00
ป.44000001214100.00
ป.5201000010150.00
ป.6600010122583.33
รวม210101025121990.48
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000000044100.00
ป.23000000033100.00
ป.32000000112100.00
ป.44000001124100.00
ป.5210000010150.00
ป.6600001104583.33
รวม211000123141990.48
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000003104100.00
ป.2300010110266.67
ป.320011000000.00
ป.440111100000.00
ป.5210000010150.00
ป.6600011112466.67
รวม21112425421152.38

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์