โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านคลองสุข

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.13811
อ.2257
อ.3549
ป.14711
ป.2628
ป.310515
ป.4437
ป.5628
ป.6516
รวม453782

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.5404
รวม404

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ81
อิสลาม1
รวม82

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย82
รวม82

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.สุภลักษณ์ แสนเฉยธุรการโรงเรียน-ศศ.บ.ภาษาไทยธุรกิจบุคลากรอื่นๆ
2นางมิ่งขวัญ ภูริวิทยาธีระครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษประถมศึกษา
3นางฐิติรัตน์ อุทัยรัตน์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.โสตทัศนศึกษาประถมศึกษา
4นางวราพร โนจ๊ะครู-ค.บ.ประถมศึกษาประถมศึกษา
5นายสาคร บัวผุดผอ.ร.ร.ชำนาญการรป.ม./วท.บ.นโยบายสาธารณะ/ชีววิทยาบร.
6นายมาโนชญ์ สกุลศิริรุจิดาครู-กษ.บ.สังคมศึกษาประถมศึกษา
7นายทรงยศ พลภักดีนักการภารโรงsp2-มัธยมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ประถมศึกษา4
รวม7

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ4
รวม7

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กษ.บ.1
ค.บ.2
มัธยมต้น1
รป.ม./วท.บ.1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.1
รวม7

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู4
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม7

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 39.04 5.21 44 32 44.76 39.04

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 44 2.05 54 37 54.28 44

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 32.57 3.72 45 17 45.71 32.57

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 40.57 2.39 48 28 40 40.57

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านคลองสุข 11 53.43 33.18 36.73 27.05 37.60

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700010132685.71
ป.21500042243960.00
ป.3700202120342.86
ป.4701011202457.14
ป.5600101400466.67
ป.61201111242866.67
รวม5402477121393462.96
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700010222685.71
ป.215000057301066.67
ป.3700112300342.86
ป.4701002202457.14
ป.5600111210350.00
ป.61200032124758.33
รวม5401261217883361.11
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700002320571.43
ป.215000055411066.67
ป.3700022120342.86
ป.4701002220457.14
ป.5601001400466.67
ป.61200303420650.00
รวม54023215191213259.26
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700002311571.43
ป.21500043305853.33
ป.3700012400457.14
ป.4701011202457.14
ป.5600104010116.67
ป.61200312411650.00
รวม5401471416392851.85
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700004210342.86
ป.215000046411173.33
ป.3700014110228.57
ป.4701102300342.86
ป.5610011120350.00
ป.61202314200216.67
รวม5413431915812444.44
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17000002417100.00
ป.2150000053715100.00
ป.3700001240685.71
ป.4700010321685.71
ป.5610002210350.00
ป.61200022710866.67
รวม5410035211594583.33
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17000001517100.00
ป.215000054241066.67
ป.3700011041685.71
ป.4700010132685.71
ป.5610010310466.67
ป.61200213321650.00
รวม5410249121793972.22
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17000002327100.00
ป.2150000029415100.00
ป.3700010204685.71
ป.4700100213685.71
ป.56000001326100.00
ป.612000012451191.67
รวม54001111120205194.44
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700011311571.43
ป.21500025710853.33
ป.3700023101228.57
ป.4711111200228.57
ป.5600122100116.67
ป.6120191100000.00
รวม54121191314221833.33

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์