โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านโพหวาย

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2121527
อ.3201838
ป.1281543
ป.2282048
ป.3261036
ป.4222042
ป.5252550
ป.6244064
ม.1292857
ม.2283058
ม.3292554
รวม271246517

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.4505
ป.5314
ป.610111
ม.1606
ม.2527
ม.3516
รวม34539

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์3
พุทธ502
อิสลาม12
รวม517

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า4
ไทย513
รวม517

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.พิชญานันท์ เลอมาน ราษฎร์เจริญครู-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาอังกฤษ
2น.ส.สุภาภรณ์ นิลเวชครู-ค.ม. /ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
3น.ส.สุพรรษา ชลสาครครู-ศษ.ม./ค.บ.หลักสูตรและการสอน/พระพุทธศาสนาสังคมศึกษา
4น.ส.พุทธรักษา ก้อนแก้วครู-ค.ม. /ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย /การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
5น.ส.กรรณิการ์ ทองจันทร์ครู-ค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /การวัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์
6น.ส.รุ่งทิวา โกดีครู-ศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
7น.ส.อมรรัตน์ สวัสดิรักษ์ครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
8น.ส.สุภาพ โภชนิกรครูชำนาญการกศ.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
9น.ส.นันทิตา โพธิ์เพชรครู-ศษ.บ.พลศึกษาสุขศึกษา
10น.ส.ภัทรธิตา นพรัตน์ครู-ค.บ.ศิลปศึกษาสังคมศึกษา
11น.ส.โสรยา บัวจันทร์คผช.-กศ.ม./วท.บ.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12น.ส.จรรยา กองคำพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ศศ.บ.การตลาดบุคลากรอื่นๆ
13นางรมณณัฐกันย์ โยนิโสกลทีป์ครูชำนาญการพิเศษศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
14นางสุภิญ สาระกูลครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา /การวัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์
15นางกรรณิการ์ ชัยณรงค์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.นาฏศิลป์ศิลปะ
16นางปาณิศา ศรีสมบัติครูชำนาญการพิเศษวท.บ.จิตวิทยาวิทยาศาสตร์
17นางนิภา คนซื่อครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
18นางพรพิมล ถาวรพงศ์สถิตครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
19นางอณิสรา พรหมเกิดครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
20นางเยาวลักษณ์ แก้วประดับครูชำนาญการพิเศษค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
21นางวรรณา ฤทธิภักดีครูชำนาญการค.บ.บรรณารักษ์คณิตศาสตร์
22นางนฤมล อนุกูลครูชำนาญการค.บ.เกษตรกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ
23นางเสาวณิต ภูมิสถิตย์ครูชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
24นางเฉลิมศรี หะวานนท์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาสังคมศึกษา
25นางวัญญา วิริยะจรรยงค์ครูชำนาญการศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์คณิตศาสตร์
26นางมณฑิพย์ บุณยรัตน์ครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
27นางเกษร ภัทธิยธนีครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
28นางภิญญรัตน์ เพชรทองคผช.-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
29นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.บริหารการศึกษา /สังคมศึกษาบร.
30นายเมธี ศรีสุกใสครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
31นายเทพสิทธิ์ บุญเมืองธุรการโรงเรียน-ศศ.บ.ทรัพยากรมนุษย์บุคลากรอื่นๆ
32นายองอาจ เกิดเอี่ยมนักการภารโรงsp2-ประถมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์6
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย3
ภาษาอังกฤษ3
ภาษาไทย3
วิทยาศาสตร์5
ศิลปะ1
สังคมศึกษา4
สุขศึกษา1
รวม32

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ11
ชำนาญการพิเศษ7
ไม่มีวิทยฐานะ14
รวม32

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
กศ.ม./วท.บ.1
ค.บ.14
ค.ม. /ค.บ.2
ค.ม. /ศษ.บ.1
ประถมปลาย1
วท.บ.2
ศศ.บ.5
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.3
ศษ.ม./ค.บ.1
รวม32

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู26
ครูผู้ช่วย2
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม32

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 44.08 12.8 75 20 40.95 44.08

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 47.64 5.78 77 17 57.14 47.64

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 41.59 5 71 20 45.71 41.59

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 43.02 5.15 77 14 48.57 43.02

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านโพหวาย 37 52.8 34.46 38.89 33.85 40.00

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านโพหวาย 49 48.67 25.63 37.31 26.82 34.61

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440354325222965.91
ป.237095155481745.95
ป.3410041075692048.78
ป.449003101451252244.90
ป.564185171013642335.94
ป.6440087115761840.91
ม.1560213144111202951.79
ม.25301131298912547.17
ม.35601149761363155.36
รวม44412470847060746121448.20
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14404743312112659.09
ป.237058443761643.24
ป.3410151088451741.46
ป.4490098127582040.82
ป.564112151175851828.13
ป.64400381381112045.45
ม.15647171134632035.71
ม.25324141531842037.74
ม.3560919926742239.29
รวม44474297805545585717940.32
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440012357263886.36
ป.237054346872156.76
ป.3410015891172765.85
ป.4490029188842040.82
ป.56413620159551929.69
ป.64400010158471943.18
ม.1560117994972239.29
ม.253021065109113158.49
ม.35602165831482951.79
รวม44411357698562758222650.90
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14401373210183068.18
ป.2370041586132772.97
ป.3410005811892868.29
ป.449003101451252244.90
ป.56419414995132742.19
ป.6440125876152863.64
ม.156162108111172951.79
ม.25306588111142649.06
ม.356061014457102239.29
รวม44422933746769769423953.83
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440122744243272.73
ป.237023393892054.05
ป.3410012714893175.61
ป.44900471098112857.14
ป.56411389116972234.38
ป.64401661071042147.73
ม.15602261224732035.71
ม.25353000000000.00
ม.356011711535142239.29
รวม444543057526150598119644.14
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440021455273784.09
ป.2370045536142362.16
ป.34100026514143380.49
ป.449000003103649100.00
ป.564104714191183859.38
ป.64400111717174193.18
ม.1560131636721832.14
ม.253002214111412037.74
ม.35600177432143460.71
รวม444118143385210512329365.99
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440025345253477.27
ป.2370023687112670.27
ป.34100154613123175.61
ป.449000000123749100.00
ป.5641000041586398.44
ป.64400000692944100.00
ม.156001612281173664.29
ม.25301119361493871.70
ม.35600108572064173.21
รวม44411424223499219436281.53
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440023775203272.73
ป.2370041008692362.16
ป.3410054149183175.61
ป.44900144911204081.63
ป.564116108138173859.38
ป.6440006659183272.73
ม.156001131298133053.57
ม.25303138621832547.17
ม.35600932623134275.00
รวม44414416146639713129365.99
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1440086659102454.55
ป.2370126118811745.95
ป.34101131012131512.20
ป.449012412118113061.22
ป.564137121412692742.19
ป.6440117865162761.36
ม.15627191443421323.21
ม.25331314482531426.42
ม.356071375410102850.00
รวม44463479708052586318541.67

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์