โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.23
อ.3516
ป.1314
ป.26410
ป.3369
ป.44711
ป.5235
ป.68210
ม.151116
ม.25611
ม.39211
รวม534396

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2202
ป.4415
ป.6303
ม.1202
ม.2303
ม.3202
รวม16117

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ96
รวม96

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
ไทย95
รวม96

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.พิมพา อินทฤกษ์พี่เลี้ยงเด็กพิการ-ศศ.บ.บรรณารักษ์ฯบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.ศิรินยา จีระเจริญพงศ์ครูชำนาญการกศ.ม. /วท.บ.การวิจัยและสถิติทางการศึกษา /คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
3น.ส.ศรัณรัชต์ เกื้อเกียรติวรากรครูชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
4น.ส.นภาพร ชูทองครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาไทย
5นางนิตยา ทองปัสโนว์ครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
6นางนันทกา คงช่วยครูชำนาญการพิเศษค.ม. /กศ.บ.ประถมศึกษา /การประถมศึกษาภาษาไทย
7นางสุกัลยา วิชิตครูชำนาญการค.บ.นาฏศิลป์ศิลปะ
8นางพัสตราภรณ์ ปานกลัดครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
9นางวงศ์จันทร์ แก้วสีนวลครูชำนาญการพิเศษค.บ.พลศึกษาสุขศึกษา
10นายกฤษณะ นิคมประศาสน์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การประถมศึกษาบร.
11ว่าที่ร.ต.หญิงจารี วงค์สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา / การประถมศึกษาพลศึกษา
12นายสมคิด เมืองระรื่นช่างปูน ช 4-มัธยมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
พลศึกษา1
ภาษาไทย3
วิทยาศาสตร์1
ศิลปะ1
สุขศึกษา1
รวม12

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ5
ชำนาญการพิเศษ5
ไม่มีวิทยฐานะ2
รวม12

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.ม. /วท.บ.1
ค.บ.5
ค.ม. /กศ.บ.1
มัธยมปลาย1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.1
ศษ.ม.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
รวม12

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู9
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
รวม12

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
6 55.23 14.61 80 39 80 55.23

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
6 64.76 5.87 97 40 62.85 64.76

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
6 48.09 6.06 74 25 40 48.09

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
6 52.85 5.61 74 37 37.14 52.85

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านทอนหญ้าปล้อง 10 55.7 31 39.2 25.75 37.91

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านทอนหญ้าปล้อง 7 50.71 20.57 33.14 26.57 32.75

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000010144990.00
ป.28000001168100.00
ป.31104010303654.55
ป.4500001211480.00
ป.5100352000000.00
ป.61401230242857.14
ม.11213210022433.33
ม.21021310201440.00
ม.3800422000112.50
รวม88312161131112194450.00
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11001000135990.00
ป.2800001223787.50
ป.31104010213654.55
ป.4500100022480.00
ป.51000012313770.00
ป.61400221333964.29
ม.11231110220433.33
ม.21030131000110.00
ม.3803110210337.50
รวม88696951515195056.82
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000101413880.00
ป.28000002338100.00
ป.31100400223763.64
ป.4500011120360.00
ป.51000052120330.00
ป.61400323330642.86
ม.11220430100325.00
ม.21011510200330.00
ม.3801511000112.50
รวม883222138161394247.73
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000010018990.00
ป.2800003113562.50
ป.31102210303654.55
ป.4500001211480.00
ป.51000032311550.00
ป.61403222320535.71
ม.1121422210018.33
ม.21012401002220.00
ม.3801002302562.50
รวม8821210913166204247.73
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000100324990.00
ป.2800011024675.00
ป.31104111103436.36
ป.4501012010120.00
ป.51000012412770.00
ป.61401521320535.71
ม.11231212111325.00
ม.21010000000000.00
ม.3801411010112.50
รวม88138138101210143640.91
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000001009990.00
ป.2800002204675.00
ป.31100031133763.64
ป.4500101003360.00
ป.51000011323880.00
ป.61402032016750.00
ม.11240411200325.00
ม.21010520200330.00
ม.3800320120562.50
รวม885213129118285157.95
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000010324990.00
ป.28000001258100.00
ป.31100401024654.55
ป.45000000325100.00
ป.51000024220440.00
ป.61400133214750.00
ม.11210711200325.00
ม.21010421020220.00
ม.3800311120450.00
รวม88201910111116194854.55
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11000010027990.00
ป.28000001168100.00
ป.31100220205763.64
ป.4500002201360.00
ป.51000012232770.00
ป.61400141152857.14
ม.11211250030541.67
ม.21010520200220.00
ม.3800130040787.50
รวม8821111851018235663.64
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11001000324990.00
ป.2800001115787.50
ป.31104111211436.36
ป.450121100000.00
ป.51000422011220.00
ป.61400633200214.29
ม.1124151100000.00
ม.2101431100000.00
ม.3802420000112.50
รวม8851325111085112528.41

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์