โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดนทีคมเขต

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1224
อ.26410
อ.3448
ป.1448
ป.2516
ป.3224
ป.4134
ป.53912
ป.6336
รวม303262

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1011
ป.2101
ป.3112
ป.5101
ป.6202
รวม527

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ62
รวม62

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
ไทย61
รวม62

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.จิราวรรณ หนูแปลกผอ.ร.ร.ชำนาญการค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /คอมพิวเตอร์ศึกษาบร.
2น.ส.สายฝน พันธ์ทองดีครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
3น.ส.รอดีมะห์ ยีเจ๊ะสะมะคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
4น.ส.กาญจนา ณะเตียคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
5น.ส.ชลิตา ชนะภัยธุรการโรงเรียน-รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์บุคลากรอื่นๆ
6นางรัชนี รัตนพันธ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.ม.การประถมศึกษาภาษาไทย
7นายดุษฎี พัฒน์มากช่างปูน ช 4-ประถมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย1
ภาษาไทย2
รวม7

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ1
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ5
รวม7

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.3
ค.ม. /ค.บ.1
ประถมปลาย1
รป.บ.1
ศษ.ม.1
รวม7

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู2
ครูผู้ช่วย2
ธุรการโรงเรียน1
รวม7

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
4 39.52 5.5 48 36 36.19 39.52

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
4 47.85 5.35 68 25 68.57 47.85

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
4 30 1.11 34 25 34.28 30

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
4 40.71 2.77 48 31 48.57 40.71

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดนทีคมเขต 9 50.06 31.67 33.39 31.67 36.70

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1702010103457.14
ป.2400100111375.00
ป.34000001214100.00
ป.41300224212538.46
ป.5601021011233.33
ป.61000003043770.00
รวม440335859112556.82
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1701031110228.57
ป.2401101100125.00
ป.34000002114100.00
ป.41300334210323.08
ป.5601030011233.33
ป.61001210105660.00
รวม440461067471840.91
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1701101202457.14
ป.2400011011250.00
ป.34000000224100.00
ป.41300033403753.85
ป.5601111110233.33
ป.61001111222660.00
รวม440336796102556.82
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700010141685.71
ป.2400002101250.00
ป.34000002024100.00
ป.41300224212538.46
ป.5600020013466.67
ป.61000012142770.00
รวม4400268710112863.64
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700010231685.71
ป.2400001111375.00
ป.34000001214100.00
ป.413000013451292.31
ป.5600002013466.67
ป.61000002143880.00
รวม4400016815143784.09
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700002023571.43
ป.2400001201375.00
ป.34000000224100.00
ป.4130000101111292.31
ป.5600110121466.67
ป.61000002125880.00
รวม440011649233681.82
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700002023571.43
ป.2400001201375.00
ป.34000000404100.00
ป.4130000047213100.00
ป.5600002022466.67
ป.6100000005510100.00
รวม4400005620133988.64
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1700110203571.43
ป.2400201001125.00
ป.34000000134100.00
ป.413000123341076.92
ป.5600011013466.67
ป.61000021115770.00
รวม440035566193170.45
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1701111030342.86
ป.2401010110250.00
ป.3400002110250.00
ป.41300026401538.46
ป.560201300000.00
ป.61000312220440.00
รวม440446148711636.36

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์