โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2121527
อ.3232346
ป.1212950
ป.2321850
ป.3272451
ป.4272350
ป.5163450
ป.6242650
ม.1252550
ม.2292150
ม.315318
รวม251241492

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1538
ป.2527
ป.3426
ป.49211
ป.5448
ป.6437
ม.19312
ม.210010
ม.3437
รวม542276

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์1
พุทธ476
อิสลาม14
อื่นๆ1
รวม492

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา2
พม่า3
อื่นๆ2
ไทย485
รวม492

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ปิยะดา แก้วพิชัยคผช.-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
2น.ส.จิราวดี บุญเลื่องครู-ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์
3น.ส.อังคณา ยอดดำคผช.-กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมีวิทยาศาสตร์
4น.ส.มนันยา ชินดูครู-ศษ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
5น.ส.ศิริโฉม หนูมีครูชำนาญการศษ.ม. /ค.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา /ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
6น.ส.วิลัย เกลี้ยงเสนครูชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์ภาษาไทย
7น.ส.อาภรณ์ทิพย์ บุญแก้วคผช.-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์
8น.ส.นฤมล องอาจคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
9น.ส.กนกวรรณ อุดมรัตน์คผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
10น.ส.ณัฐฎาภรณ์ จันทะโสมครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
11น.ส.อิศราพร เสนพริกคผช.-ศษ.บ.พลศึกษาพลศึกษา
12น.ส.เรวดี ยอดสมุทรพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ศศ.บ.ไทยคดีศึกษาบุคลากรอื่นๆ
13น.ส.สุขุมาล โอมีธุรการโรงเรียน-บธ.ม.บริหารธุรกิจบุคลากรอื่นๆ
14นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์ครู-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
15นางปิยะนารถ เกตุแก้วครูชำนาญการพิเศษคศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัวคณิตศาสตร์
16นางสมคิด ชูหนูครูชำนาญการพิเศษค.บ. ภาษาไทย
17นางนงนารถ ทองมาครูชำนาญการศษ.บ.ปฐมวัยศึกษาปฐมวัย
18นางปุณิกา วงศ์วานิชครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
19นางนิตยา ถาวรรัตน์ครูชำนาญการค.บ.สุขศึกษาภาษาไทย
20นางพัชญ์สิตา ทองสีทองครูชำนาญการศษ.ม. /ค.บ.คณิตศาสตร์ /คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
21นางอรัญญา อินทปันครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
22นางสุกัลยา อินทร์สมครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
23นางวารุณี สังขผลครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพ
24นางณัฐสิมา ณ พัทลุงครูชำนาญการพิเศษค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
25นางพวงทิพย์ สมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษศศ.บ.การประถมศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพ
26นางทิฆัมพร บุราครครูชำนาญการศษ.บ.บริหารการศึกษาคณิตศาสตร์
27นายอโณชัย วิเศษกลิ่นผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาบร.
28นายขนบ กลับยอดครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
29นายศุภกิจ ภูวรกิจคผช.-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
30นายชิติสรรค์ อัมพันธ์บุญครูชำนาญการศษ.บ.ศิลปศึกษาศิลปะ
31นายธรรม เลื่องสุนทรครูชำนาญการพธ.บ.ศาสนาสังคมศึกษา
32นายชัยยันต์ มีมุสิกนักการภารโรงsp2-มัธยมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ2
คณิตศาสตร์4
คอมพิวเตอร์1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย4
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ4
ภาษาไทย5
วิทยาศาสตร์3
ศิลปะ1
สังคมศึกษา2
รวม32

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ10
ชำนาญการพิเศษ7
ไม่มีวิทยฐานะ15
รวม32

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.15
คศ.บ.1
บธ.บ.1
บธ.ม.1
พธ.บ.1
มัธยมต้น1
ศศ.บ.3
ศษ.บ.6
ศษ.ม. /ค.บ.2
รวม32

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู21
ครูผู้ช่วย7
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม32

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 61.4 17.11 91 30 73.33 61.4

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 68.48 5.27 94 40 74.28 68.48

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 55.04 8.12 97 17 62.85 55.04

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
34 60.67 5.58 88 28 74.28 60.67

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
นิคมสร้างตนเอง 24 58.29 40 37.83 28.12 41.06

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
นิคมสร้างตนเอง 33 55.21 26.67 40.06 26.61 37.14

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1400543464142460.00
ป.247010531041051940.43
ป.344082598482045.45
ป.45104161017943058.82
ป.5490611768561938.78
ป.637047569241540.54
ม.137014154211038.11
ม.228041204530828.57
ม.338013175300012.63
รวม37106874385458384113937.47
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1400113657172972.50
ป.24701018107471838.30
ป.3440756555112147.73
ป.45104085810163466.67
ป.5490456576162959.18
ป.6370261354611129.73
ม.1370101355211513.51
ม.228081170200414.29
ม.3380151352111513.16
รวม37106155614341407015642.05
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000011414203895.00
ป.24701278101272961.70
ป.34400266512133068.18
ป.45103271511672447.06
ป.5490136597721632.65
ป.637053614621924.32
ม.1370119515331232.43
ม.2280013332431139.29
ม.3380316233831436.84
รวม37102663426053685918349.33
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1400136103305820.00
ป.2470458491162655.32
ป.344086555962045.45
ป.45104161017943058.82
ป.549011104117331326.53
ป.6370048117431437.84
ม.137022879541848.65
ม.228000488351657.14
ม.3380236153361231.58
รวม37104437597468474215742.32
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1400164102224820.00
ป.2470157748511429.79
ป.34401110106322715.91
ป.45107291515301835.29
ป.5490106598831938.78
ป.637049115710821.62
ม.1370445118411335.14
ม.22828000000000.00
ม.3380238911321642.11
รวม371286945656162281310327.76
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.140065445972152.50
ป.2470425812882859.57
ป.3440225938152659.09
ป.45100204172354588.24
ป.54907338510132857.14
ป.63700001916113697.30
ม.137029822772156.76
ม.228019231571450.00
ม.3380336051743181.58
รวม371025353339591037725067.39
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14000024812143485.00
ป.24700161015963063.83
ป.3440427881232352.27
ป.451013571411103568.63
ป.549010681110401428.57
ป.63700017111442978.38
ม.13703151133111335.14
ม.228007426721760.71
ม.33800105831201642.11
รวม37101844496078824021156.87
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1400215413962870.00
ป.2470024971873268.09
ป.344000461210123477.27
ป.45102111215294690.20
ป.54902047910173673.47
ป.637000003122237100.00
ม.1370113242691745.95
ม.228018834401346.43
ม.3380213410522923.68
รวม371010383244578610425267.92
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1400129254441230.00
ป.24701214511401510.64
ป.34402611123371329.55
ป.451082014531047.84
ป.5490384885132653.06
ป.63701959110238.11
ม.13702581100238.11
ม.22801672111027.14
ม.338120121201125.26
รวม37111178949462415307018.87

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์